วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่4

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

1.   ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนสังวาลย์วิท 7      ตั้งอยู่เลขที่   101     ตำบลบ้านลำนาว  
อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์ 80360     หมายเลขโทรศัพท์ 075-450074
2.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
3.   สรุปข้อมูลของสถานศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

หมายเหตุ
อนุบาล ปีที่ 1
2
60
32
28

อนุบาล ปีที่ 2
3
89
45
44

รวมอนุบาล

5
149
77
72

ประถมศึกษาปีที่ 1

3
98
56
42

ประถมศึกษาปีที่ 2
3
97
53
44

ประถมศึกษาปีที่ 3
2
78
35
43

ประถมศึกษาปีที่ 4
3
89
42
47

ประถมศึกษาปีที่ 5
3
110
61
49

ประถมศึกษาปีที่ 6
3
89
48
41

รวมประถมศึกษา

17
561
295
266

มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
144
76
68

มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
79
41
38

มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
58
20
38

รวมมัธยมศึกษา
8
281
137
144

รวมทั้งสิ้น

30
991
509
4823.2  ครูและบุคลากร


                ประเภท วุฒิ

ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
1.  ปริญญาโท
2
3
5
อายุเฉลี่ยของครู   
 (ข้าราชการ)  33.85
2.  ปริญญาตรี
6
25
31
3.  มาช่วยราชการ
-
1
1
4.  ต่ำกว่าอนุปริญญา
-
-
-
5.  พนักงานราชการ
2
2
4
6.  ลูกจ้างประจำ  ชั่วคราว
2
3
5

รวม

12
34
46

3.3  ทรัพยากรและงบประมาณ
1.  คอมพิวเตอร์  มีจำนวนทั้งหมด                  15         เครื่อง
2.  ใช้เพื่อการเรียนการสอน                             13         เครื่อง
3.  ใช้ในงานบริหาร                                             2        เครื่อง
     -  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   3   ห้อง    ได้แก่  ห้องวิทยาศาสตร์   
          ห้องคอมพิวเตอร์     ห้องสมุด
    -  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬา     อาคาร 35 ปี

รายได้

       บาท

รายจ่าย

      บาท

เงินงบประมาณ  (รายหัว)
      1,515,105.00
งบดำเนินการ
     1,343,084.44
เงินนอกงบประมาณ
         970,500.00
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
       663,966.00
รวม
      2,485,605.00
รวม
    2,007,050.00

3.4   ชุมชน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ชุมชน
                                ในระบบการเรียนรู้โรงเรียนได้ใช้หลักการชุมชนสัมพันธ์มาช่วยให้การบริหารจัดการเรื่อง
ระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ช่วยดูแลช่วยเหลือในด้านการจัดองค์ความรู้ในเรื่องที่ชุมชนถนัดหรือมีความพร้อมผู้เรียนให้ความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้   2  ลักษณะดังนี้คือ
                1.  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่มีอยู่เดิม  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้เรียน  ชุมชน  มีความตระหนักเห็นความสำคัญ  เข้าใช้บ่อยที่สุดคือ
                      1.1  การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ   ใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีเทพนฤมิตรวนารามโดยผู้เรียนได้เรียนรู้  และศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมทั้งได้ปฏิบัติจริง
                      1.2  การเรียนรู้ในสายอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า    ช่างเสริมสวย    ช่างอิเลคทรอนิคส์   การทำขนนพื้นบ้าน   ของหมู่ที่  11  ตำบลบ้านลำนาว      การทำเครื่องแกงบ้านพรุพี     ช่างยนตร์   ช่างก่อสร้าง    หมู่ที่  4    ตำบลบ้านลำนาว    การประดิษฐ์ดอกไม้  การเกษตรครบวงจร   หมู่ที่  12    ตำบลบ้านลำนาว
                2.  แหล่งเรียนรู้ชุมนเคลื่อนที่  ที่จัดบริการคามรู้ครบวงจร        ซึ่งในลักษณะนี้โรงเยนให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานองค์กรภายนอกหลายฝ่าย  นำสาระการเรียนรู้ของหน่วยงานออกมาเผยแพร่   ในแหล่งเรียนรู้ที่เดียวกันซึ่งเป็นความเหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วนตนเองหลายรูปแบบ   หลายแขนง  หลายสาขา  ตามความถนัด  ความสนใจ  ตามความสามารถ  โดยศึกษาจากบู๊ทการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติจริงได้     แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวจะจัดเป็นประจำทุกปี  เช่น  งานตลาดนัดสุขภาพของโรงพยาบาลบางขัน  งานตลาดนัดวิชาการอำเภอบางขัน    งานเปิดโลกทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   โครงการอำเภอ   จังหวัดเคลื่อนที่  เป็นต้น
                จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว  โรงเรียนให้การสนับสนุนส่งเสริม   ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมใช้บริการ   เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและภาคภูมิใจองค์ความรู้เหล่านั้นพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาต่อไป
                3.5  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  และผลงาน / โครงการดีเด่น 

โรงเรียน

-  โรงเรียนดีเด่นขนาด 500- 1,000  คน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2

-  โรงเรียนระบบดี

                -  โรงเรียนยอดนิยม
                -  โรงเรียนกระจายอำนาจ  ประเภท 1
                -  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง
         

การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา
                1.1   วิสัยทัศน์   คือ   โรงเรียนสังวาลย์วิท  7  จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นคุณธรรมและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
                1.2    พันธกิจ   คือ
                1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับได้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและมุ่งเน้นการ ทำงานอย่างมีระบบ
                2.  จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
                3.  การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
                4.  การสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพครู         
                5.  การเปิดโอกาสและประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา
                6.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปปัจจุบันและได้มาตรฐาน
                7.  จัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีให้เหมาะสมและเพียงพอ
                8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
                9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้บริการ  ส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
                10. เสริมสร้างจิตสำนึกในการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท
1.3  เป้าหมาย  คือ
                                1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ในระดับช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2  และช่วงชั้นที่  3  สูงกว่าปีที่ผ่านมา
                                2. ผู้เรียนร้อยละ  75  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีความสามารถคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและวิสัยทัศน์
                                 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                                 4. ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ และสิ่งมอมเมา
                                5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วม กับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
                                6. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
                                7. พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียน การสอน  ที่เอื้อต่อผู้เรียน
                                8.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนและท้องถิ่นให้ทันสมัย  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ การเรียนรู้  พร้อมทั้งให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จากภายนอก
                                9  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงทักษะในการจัด การเรียนการสอนของบุคลากร
                                10. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินและพัสดุ  เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน การเรียนการสอนและภาระงานทั้ง 5 งาน  ให้มีความสะดวก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
                                11. พัฒนาความสัมพันธ์โรงเรียนชุมชน
2.   แนวคิด   หลักการที่สถานศึกษาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
                -  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  best  manegment  :  SBM)
                -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                -  เน้นการมีส่วนร่วมของครู  ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการเรียนการสอน
3.  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและระบบการดำเนินการ
                โรงเรียนสังวาลย์วิท  7  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5  ฝ่าย  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดปรัชญา   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายการพัฒนาไว้ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนสังวาลย์วิท  7

                                                                 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังวาลย์วิท  7


  คณะกรรมการสถานศึกษา                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท  7               คณะกรรมการที่ปรึกษา
                                                               


บริหารงานทั่วไป          บริหารงานบุคลากร           บริหารงบประมาณ          บริหารวิชาการ          กิจการนักเรียน/ชุมชนสัมพันธ์


-ธุรการ                         -อัตรากำลัง / ตำแหน่ง        -นโยบายและแผน               -หลักสูตร                   -ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
-ข้อมูลสารสนเทศ           -สรรหา / แต่งตั้ง                 -วิเคราะห์งบประมาณ         -สื่อนวัตกรรม             -กิจการนักเรียน
-ประสานงาน                  -บำเหน็จ / ทะเบียน             -ติดตามประเมินผล            -วัดผลประเมินผล       -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-อาคารสถานที่               -วินัยนิติกร                           -งานเงินบัญชี                     -นิเทศการศึกษา          -ชุมชนสัมพันธ์
-ประชาสัมพันธ์             -พัฒนาบุคลากร                   -พัสดุและสินทรัพย์            -ประกันคุณภาพ        
-เลขาคณะกรรมการ
 สถานศึกษาคุณภาพผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น