วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานบล็อก

จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล็อก  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมมาก 
สามารถนำมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้จริง  นักเรียนสามารถเข้ามาใช้งานบล็อกที่ครูจัดทำขึ้นได้  และครูสามารถนำสื่อที่ได้ขึ้นไว้บนบล็อกมาสอนนักเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 1 ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังวาลย์วิท 7

กิจกรรมที่ 5 ผลจากการไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

24 มกราคม 2554
ออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดการเล็กน้อย (4.40 น.) อากาศเช้านี้สายฝนโปรยปรายทำให้เย็นสบายสำหรับการเดินทาง คณะนักศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา มรภ. นครศรีฯ และคณาจารย์ (อาจารย์ไพศาล อาจารย์ทรงพล อาจารย์นพรัตน์ อาจารย์สาลินี และอาจารย์เย็นฤดี) ร่วมเดินทางโดยรถบัสเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดโปรแกรม spss
คลิก Start -> All Programs -> SPSS
ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่4

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

1.   ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนสังวาลย์วิท 7      ตั้งอยู่เลขที่   101     ตำบลบ้านลำนาว  
อำเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์ 80360     หมายเลขโทรศัพท์ 075-450074
2.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
3.   สรุปข้อมูลของสถานศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้

นครศรีธรรมราช

คาถามหาเสน่ห์
จันโทอภกันตะโร
ปิติ  ปิโย  เทวะมสุสสานัง
อิตภิโยปุริโส
มะ  อะ  อุ  อุ  มะ  อิสวาสุ  อิกะวิติ
(ให้ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคน  จะทำให้คนที่ต้องการไปพบเกิดความรักใคร่)