วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดโปรแกรม spss
คลิก Start -> All Programs -> SPSS
ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
1. การกำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปร จากหน้าจอ Variable View
    เปิดหน้าจอ Variable View โดยคลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง
-Name ชื่อตัวแปร ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Name เช่น ชายหรือหญิง
-Type ประเภทของตัวแปร
-เลือก Numeric Width=1 Decimal Places=0 คลิกปุ่ม OK
-Label กำหนดข้อความขยายชื่อตัวแปร เพื่ออธิบายชื่อตัวแปรและแสดงออกทางผลลัพธ์
ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Label เช่น เพศ
-Values กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
-Missing กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์
-Column จำนวนความกว้างของคอลัมน์ คือจำนวนความกว้างมากสุดของ ค่าตัวแปร หรือ ชื่อ ตัวแปร หรือ label ตัวแปร
-Align ให้แสดงค่าตัวแปร ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
-Measure ระดับการวัดของข้อมูล
**ให้กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรให้ครบทุกตัว**
2. การรวมข้อมูล
    คลิกเมนู Transform -> คลิก Compute -> จะปรากฏ หน้าต่าง Compute Variable - พิมพ์ชื่อที่ต้องการระบุ เป็นชื่อตัวแปรในการรวมข้อมูล -> คลิกเมาส์เลื่อนเมาส์หา Function เลือก SUM -> ส่งหัวข้อในกลุ่ม ที่ต้องการนำข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม มารวมกัน ขึ้นไปไว้ ในช่อง Numerie Expression โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) กั้นกลางระหว่างข้อจนหมดแล้วปิดวงเล็บ แล้ว หาร ด้วย จำนวนรายข้อที่ส่งมารวมข้อมูลกัน -> คลิก OK. -> จะปรากฏ ผลลัพธ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้คำสั่งจาก Menu bar เลือก Analyze แล้วเลือกค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์จาก Window ที่ปรากฏตามลำดับ ก็จะได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น